Dane osobowe lekarza

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Medicover sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa w związku z wymogami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przez formularz kontaktowy na stronie www.medicover.pl
 • przez e-mail: dok@medicover.pl
 • telefonicznie: 500 900 500

2. Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Monika Sobczyk, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przez e-mail: IOD@medicover.pl

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • objąć Cię umową na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem,
 • świadczyć usługi opisane w Regulaminie,
 • ułatwić innym osobom kontakt z lekarzem oraz powziąć wiedzę o rodzajach, miejscach i terminach wykonywanych przez lekarza usług medycznych,
 • obsłużyć pytania i reklamacje, jeśli wpłyną, 
 • przekazać materiały promujące produkty i usługi w tym przy użyciu profilowania, 
 • realizować wnioski dotyczące Twoich praw wynikających z RODO,
 • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • Realizacja umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w związku z art. 6 ust. 1 lit. B RODO
 • Nasz uzasadniony interes, w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO, polegający na:
  • dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami i obsługą reklamacji,
  • prowadzeniu marketingu i sprzedaży zgodnie z wyrażonymi przez Ciebie preferencjami dotyczącymi treści oraz kanałami komunikacji (w tym profilowanie),
  • obsłudze przekazanych reklamacji, zgłoszeń i opinii,
  • ułatwieniu innym osobom kontaktu z lekarzem, oraz zapoznania się z rodzajami, miejscem i terminach wykonywanych przez lekarza usług medycznych.
 • Obowiązujące przepisy prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. C RODO dotyczące w szczególności:
  • prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych w szczególności w związku z ustawą o rachunkowości,
  • realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO; Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym bezpośrednio w treści zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. A RODO.

4. Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: numer pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www i aplikacjach mobilnych, korzystania z portalu pacjenta Medicover Online oraz preferencje wyrażone w serwisach i aplikacjach Medicover Polska.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać, co do zasady:

 • przez 6 lat – w związku z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami;
 • przez 5 lat - na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 • przez 3 lata – w związku z nagrywaniem rozmów na naszej infolinii;
 • do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Twoje dane przetwarzaliśmy na takiej podstawie.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do następującej kategorii odbiorców:

 • podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT, marketing;
 • organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Twoich danych w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż w punkcie a) powyżej,

c) prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

d) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

e) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

f) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

g) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Źródła pozyskania danych

W przypadku zawarcia umowy na prowadzenie Konta Lekarza zgodnie z regulaminem, Twoje dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

Danie nie pozyskane bezpośrednio od Ciebie pochodzą z publicznie dostępnych Rejestrów Praktyk Zawodowych Lekarzy. Kategorie danych osobowych, które zostały pozyskane w ten sposób to: imię, nazwisko, stopień naukowy, numer PWZ, specjalizacja, a w niektórych przypadkach: miejsce świadczenia usług medycznych, numer telefonu, adres e-mail, jeśli takie dane były dostępne.

9. Przekazywanie danych do Państw Trzecich

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

10. Dodatkowe informacje

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy i korzystaniu z usług.

Strefa lekarza Zaloguj się Zarejestruj się