Regulamin

 § 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”) z serwisów internetowych dostępnych pod adresem www.rankinglekarzy.pl (dalej jako „Serwisy”) oraz z usług oferowanych za ich pośrednictwem. Serwisy są prowadzone przez firmę Medicover sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), al. Jerozolimskie 96, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 000021314, NIP: 5251577627, o kapitale zakładowym 36.000.000 PLN (dalej jako "Operator").
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. W niniejszym regulaminie termin "Lekarz" określa zawody lekarza i lekarza dentysty określone w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zawód pielęgniarki i położnej oraz zawody paramedyczne.
 4. Za pośrednictwem Serwisów Operator świadczy usługi (dalej jako „Usługi”) polegające w szczególności na:
  1. udostępnieniu możliwości umówienia wizyty u wybranego Lekarza za pomocą Serwisów;
  2. wprowadzeniu przez Użytkownika do Serwisów danych dotyczących wybranego Lekarza;
  3. dostępie do informacji na temat Lekarzy praktykujących dowolne specjalizacje;
  4. dostępie do danych kontaktowych wybranego Lekarza;
  5. możliwości wyszukania przez Użytkowników Lekarza według wybranego kryterium wyszukiwania;
  6. możliwości umieszczania w Serwisach przez Użytkowników informacji, rekomendacji oraz opinii dotyczących Lekarzy, a także dyskusji na temat opinii wystawionych przez innych Użytkowników;
  7. możliwości modyfikowania przez Użytkowników opinii dotyczących Lekarzy;
  8. możliwości stworzenia własnego profilu Użytkownika w Serwisach.
  9. możliwość stworzenia własnego profilu Lekarza w Serwisach.
  10. możliwości wprowadzenia dodatkowych informacji przez Lekarza w ramach Usługi płatnej, na podstawie formularza zamówienia profilu na 12 miesięcy.
 5. Operator nie świadczy usług medycznych, pośredniczy jedynie w komunikacji pomiędzy Użytkownikiem i Lekarzem umożliwiając umówienie wizyty u wybranego Lekarza.
 6. Operator Serwisów nie pośredniczy w rozwiązywaniu jakichkolwiek sporów pomiędzy Lekarzami a Użytkownikami.

§ 2. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisów oraz wymagania techniczne

 1. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisów tj. do usług o których mowa w pkt 4 podpunkty 1-5 § 1 niniejszego Regulaminu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisów, do których pełny dostęp posiadać będą wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w ramach Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisów jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. zastosowania przeglądarek: Firefox w wersji 16 i nowszej, Internet Explorer w wersji 8.0 i nowszej, Google Chrome w wersji 16 i nowszej, Safari w wersji 5 i nowszej, Opera w wersji 12 i nowszej;
  2. strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości do 1200 px szerokości;
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisów i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

§ 3. Rejestracja Użytkowników w ramach Serwisów

 1. Operator informuje, że dostęp do Usług określonych w pkt 4 podpunkt 1 oraz 6 i 7 § 1 niniejszego Regulaminu możliwy jest po zarejestrowaniu się przez Użytkownika w Serwisach, a co za tym idzie koniecznej akceptacji postanowień Regulaminu.
 2. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisów, a tym samym utworzenie konta Użytkownika, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza dodawania opinii, udostępnianych na stronach Serwisów, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika klawisza „Utwórz konto pacjenta” lub "Dodaj opnię"
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dodawania opinii wymaga podania przez Użytkownika następujących danych;
  1. adresu e-mail;
  2. imienia Użytkownika;
  3. treści opinii (wyłącznie w formularzu dodawania opinii);
 4. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, list zawierający link aktywacyjny. Otworzenie przez Użytkownika linku aktywacyjnego w przeglądarce internetowej jest konieczne, aby aktywować konto Użytkownika i uzyskać pełen dostęp do Usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności indywidualnego hasła Użytkownika.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wskazany adres e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyprowadzonym adresem e-mail. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane ze wskazanego adresu e-mail, będą przypisane Użytkownikowi.
 7. Operator informuje, że usunie dokonaną rejestrację, a tym samym konto Użytkownika w przypadku, gdy wybrany przez Użytkownika jego adres e-mail pozostaje w sprzeczności z niniejszym Regulaminem.
 8. Każdorazowe logowanie się Użytkownika w ramach Serwisów z użyciem adresu e-mail oraz hasła jest konieczne aby uzyskać dostęp do Usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu oraz do konta Użytkownika.
 9. Operator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu danych, których podanie jest dobrowolne (tzw. dane opcjonalne – np. zainteresowania, województwo i inne wskazane w formularzu). W szczególności dotyczy to możliwości podania dodatkowych danych osobowych przez Użytkownika w ramach sekcji Serwisów „Konto pacjenta”

§ 4. Ogólne zasady korzystania z Serwisów 

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisów w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisów, a w szczególności w sposób nie naruszających praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora.
 2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisów w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie i/lub umieszczanie w Serwisach nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam); kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisach; korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników;
  3. korzystania z Serwisów w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań opisanych w pkt. 2 niniejszego paragrafu, Operator może zablokować jego konto, jak również ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora, w sposób określony w pkt 5 § 11 niniejszego Regulaminu, o każdym przypadku nieuprawnionego wykorzystania jego adresu e-mail i/lub hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 5. Zasady zamieszczania przez Użytkownika treści w Serwisach

 1. W ramach Usług oferowanych przez Serwisy Użytkownik może przesyłać lub zamieszczać w Serwisach treści takie jak: dane, informacje, opinie, rekomendacje, komentarze dotyczące Lekarzy (dalej jako „Treści”), zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Przesłanie lub zamieszczenie przez Użytkownika Treści w Serwisów jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Treści umieszczone przez niezarejestrowanego użytkownika nie mogą być przez niego bezpośrednio edytowane i usuwane. W celu edycji lub usunięcia treści użytkownik powinien przesłać mail na adres 'kontakt' podany na stronie kontakt informacje o żądanej zmianie. Zarejestrowany użytkownik może jednak sam bezpośrednio edytować dodane przez siebie opinie.
 4. Treści zamieszczane przez Użytkownika w Serwisach zamieszczane są na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Administratorem danych osobowych, które mogą być przez Użytkownika zamieszczone w Serwisie jest Operator, z zastrzeżeniem §9 ust. 11. Operator oświadcza i gwarantuje, że spełnił wszelkie obowiązki i wymogi związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora, Lekarza oraz podmioty z nimi współpracujące w celu realizacji Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz na zasadach w nim określonych.
 6. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej w stosunku do Treści umieszczonych przez Użytkownika w Serwisach, jak również, że Treści nie naruszają praw osób trzecich, ani nie zawierają treści niezgodnych z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność.
 7. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie przesyłać ani zamieszczać Treści, o ile zawierałaby treści sprzeczne z prawem lub Treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Operatora jest nielegalne.
 8. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie przesyłać ani zamieszczać Treści, o ile takie Treści są przedmiotem praw majątkowych osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do zamieszczenia takich Treści.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia z Serwisów Treści bez powiadomienia o tym Użytkownika, jeśli otrzyma lub uzyska urzędową albo inną wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności, a w szczególności jeżeli Operator otrzyma lub uzyska wiadomość o tym, że Treści:
  1. naruszają lub mogą naruszać przepisy prawa lub dobre obyczaje;
  2. nawołują do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażają uczucia religijne lub kwestionują bezwyznaniowość;
  3. propagują ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionują prawdę historyczną;
  4. naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz prawa autorskie i prawa pokrewne;
  5. promują, zachęcają lub instruują w zakresie działań przestępczych;
  6. są nieprawdziwe, fałszywe lub wprowadzają umyślnie w błąd;
  7. dotyczą prywatnego lub osobistego życia Lekarzy lub w inny sposób nie dotyczą zawodowej pracy Lekarza;
  8. ujawniają wrażliwe dane osobowe Lekarzy tj. dane określone w artykule 9 ust. 1 RODO;
  9. będące oceną Lekarza są zamieszczone przez Użytkownika, który ani nie jest lub nie był pacjentem Lekarza, ani nikt z najbliższej rodziny Użytkownika nie jest i nie był pacjentem Lekarza;
  10. będące oceną Lekarza są zamieszczone przez Lekarza o sobie samym lub są zamieszczone przez osobę będącą rodziną Lekarza lub osobą zawodowo współpracującą z Lekarzem;
  11. które obchodzą ograniczenia na minimalną długość treści poprzez wprowadzenie treści bez znaczenia np. '......';
  12. zostały wprowadzone przez osobę podszywającą się pod wielu użytkowników.
 10. Operator zastrzega sobie również prawo do:
  1. usunięcia Treści bez powiadomienia Użytkownika, które nie spełniają norm technicznych opisanych na stronie;
  2. usunięcia Treści bez powiadomienia Użytkownika, na wniosek Lekarza, którego te Treści dotyczą;
  3. usunięcia Treści bez powiadomienia Użytkownika, jeżeli były one wprowadzone z komputerów identyfikowanych adresami IP przynależącymi do krajów innych niż Polska;
  4. zablokowania przez Operatora możliwości przesyłania lub zamieszczania przez Użytkownika innych Treści na temat Lekarza w przypadku określonym w lit. b) powyżej. W takim przypadku będzie dostępna dla Użytkownika informacja o takim zablokowaniu;
  5. usunięcia wszystkich Treści Użytkownika, bez powiadomienia Użytkownika, jeżeli tylko część tych Treści jest niezgodnych z niniejszym regulaminem;
  6. zablokowania, na prośbę Lekarza lub innej osoby ocenianej, publikowania i dodawania komentarzy do opinii zawierającej sprostowanie ocenianej osoby;
  7. rezygnacji w dowolnym czasie z udostępnienia Usługi polegającej na możliwości przesyłania lub zamieszczania w Serwisach przez Użytkowników Treści.

§ 6. Rejestracja wizyty lekarskiej

 1. Serwis umożliwia zarezerwowanie przez Użytkownika wizyty lekarskiej u dowolnie wybranego Lekarza posiadającego swój profil w Serwisie.
 2. Celem dokonania rezerwacji Użytkownik:
  1. wybiera Lekarza,
  2. za pomocą formularza umieszczonego w profilu wybranego Lekarza określa:
   • termin i miejsce wizyty;
   • rodzaj wizyty,
   • formę płatności za wizytę;
  3. wprowadza w formularzu dodatkowe dane osobowe w postaci:
   • imię i nazwisko,
   • adres email,
   • numer telefonu,
   • rok urodzenia,
   • rodzaj wizyty
   • formę płatności za wizytę;
  4. potwierdza dokonanie rezerwacji poprzez kliknięcie w przycisk „Rezerwuj”.
 3. Po dokonaniu rezerwacji w trybie określonym w ust. 2:
  1. dane Użytkownika wskazane w ust. 2 podpunkt 3 przekazywane są za pomocą poczty elektronicznej oraz wiadomości SMS do wybranego przez Użytkownika Lekarza,
  2. Użytkownik otrzymuje wygenerowane przez system automatyczne potwierdzenie złożenia rezerwacji na podany przez siebie adres email oraz numer telefonu. Potwierdzenie zawiera następujące informacje:
   1. imię i nazwisko Lekarza,
   2. datę oraz miejsce wizyty,
 4. Otrzymanie automatycznego potwierdzenia złożenia rezerwacji nie jest równoznaczne z umówieniem wizyty. Lekarz może poinformować Użytkownika o zmianie jej terminu lub jej odwołaniu. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 podpunkt 2 i 3 za pośrednictwem automatycznych systemów obsługi przeznaczonych do wysyłania i odbierania wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego Użytkownika, tj. zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) oraz email, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.):
  1. Lekarzom – wyłącznie w celu wykonania usługi medycznej, na którą opiewa rezerwacja,
  2. Podmiotom współpracującym z Operatorem – wyłącznie w celu obsługi automatycznego systemu wysyłania i odbierania wiadomości SMS oraz email.
 6. Podmioty te nie przetwarzają danych osobowych Użytkownika w innych celach, niż wskazane.
 7. W toku procesu rejestracji wizyty lekarskiej Użytkownik może dobrowolnie wypełnić ankietę wywiadu lekarskiego, która może zawierać dane o jego stanie zdrowia. Nie wypełnienie ankiety nie wyłącza możliwości umówienia wizyty lekarskie. Celem ankiety jest dostarczenie Lekarzowi szerszych informacji o Użytkowniku lub jego stanie zdrowia. Wypełnienie ankiety skraca czas wizyty lekarskiej podczas, której nie jest ona ponownie przeprowadzana.
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych zawierających informacje o stanie zdrowia Użytkownika określa §9 ust. 11 niniejszego Regulaminu.

§ 7. Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisów, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Operator nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisów, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
 2. Operator zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług Serwisów z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisów), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisów ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług Serwisów.
 3. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w ramach Serwisów, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
  2. zawartość Treści, jak również wszelkich innych informacji zamieszczonych w ramach Serwisów przez Użytkowników, w szczególności za ich zgodność z prawem, prawdziwość, aktualność, wartość dla innych osób korzystających z Serwisów itd.;
  3. szkody spowodowane zawartością Treści lub wszelkich innych informacji, jak również wszelkich innych informacji zamieszczanych w ramach Serwisów przez Użytkowników, w szczególności szkody związane ze skorzystaniem z usług rekomendowanego w ramach Serwisów Lekarza;
  4. jakiekolwiek inne szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisów – praw osób trzecich, w szczególności praw Lekarzy, których dane znajdują się w Serwisach;
  5. skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika;
  6. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisów lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Operatora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Operator nie był w stanie zapobiec;
  7. przypadkowe lub omyłkowe usunięcie Treści lub jakiejkolwiek innej informacji zamieszczonej przez Użytkownika w ramach Serwisów, jak również za przypadkowe zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika;
  8. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
  9. jakość oraz terminowość świadczonych przez Lekarzy usług medycznych, jak również wszelkie szkody wynikłe z tytułu świadczenia tych lub innych usług przez Lekarzy lub placówki medyczne,
  10. brak prawdziwości lub aktualności informacji zamieszczanych w Serwisie przez Lekarzy lub placówki medyczne.
  11. odmowę świadczenia usług medycznych przez Lekarzy lub placówki medyczne oraz wynikłe z tego tytułu szkody,
  12. osoby i placówki nie posiadające uprawnień do wykonywania usług medycznych ogłaszające się w ramach niniejszego Serwisu – Operator dokłada wszelkiej staranności żeby zweryfikować osoby, które zamieszają oferty w Serwisie, a wszelkie przypadki nadużycia będą zgłaszane właściwym organom samorządu zawodowego oraz prokuratury.
 4. Z faktu, że Serwisy mogą być łączone poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Operator ponosi odpowiedzialność za działalności tych serwisów lub ich zawartość.
 5. Operator nie zezwala na użytkowanie Serwisów w celu prowadzenia działalności komercyjnej oraz na pobieranie opinii i ocen użytkowników z serwisów za pomocą zautomatyzowanego oprogramowania.

§ 8. Zakończenie korzystania z Serwisów

 1. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisów (blokując lub usuwając jego konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisów lub Usług oferowanych w ramach Serwisów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
  1. podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub aktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. prześle lub zamieści w Serwisach Treści i/lub jakąkolwiek inną informację niezgodną z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności z pkt 6 – 9 § 5 niniejszego Regulaminu;
  3. dopuści się za pośrednictwem Serwisów naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  4. naruszy zasady bezpieczeństwa Serwisów określone w pkt 2 § 4 niniejszego Regulaminu;
  5. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisów lub godzące w dobre imię Operatora.
 2. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisów, nie może dokonać powtórnej rejestracji w Serwisach bez uprzedniej zgody Operatora.
 3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisów lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim wypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 9. Polityka prywatności w Serwisach

 1. Operator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych, a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników, o których mowa w §3 oraz w ust. 3 i 4 poniżej jest Operator. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Operatora stanowi umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Operator informuje Użytkowników, że umieszczenie wpisu przez niezarejestrowanego użytkownika w postaci opinii lub komentarza do opinii skutkuje utrwaleniem pełnego adresu IP. Podstawę przetwarzania danych osobowych w postaci pełnego adresu IP stanowi art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. W przypadku zarejestrowanego użytkownika udostępnione (upublicznione) są, podane przy rejestracji użytkownika, jego indywidualna nazwa w Serwisach (nick), wiek, płeć i opcjonalny opis użytkownika.
 5. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim oraz w punktach drugim i trzecim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 6. Hasła użytkownika są przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Operator nie ma do nich dostępu.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia ich danych osobowych – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Uprawnienia te mogą być realizowana przez Użytkownika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Administratora danych osobowych lub na adres e-mail: kontakt@rankinglekarzy.pl. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisów oraz Usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 8. Operator przechowuje dane IP komputera użytkownika w celu uniemożliwienia dodania więcej niż jednej opinii z jednego komputera o danym lekarzu, a także umożliwienia dochodzenia swoich praw przez osoby pomówione przez użytkownika.
 9. Operator przechowuje dane rejestracyjne Użytkowników w celu realizacji usługi opisanej w ust. 4 podpunkt 1 oraz 5 i 6 § 1 niniejszego Regulaminu.
 10. Operator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisów przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika w celu zapewnienia, że jego konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną nazwę indywidualną Użytkownika i przyporządkowane mu hasło. Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisów. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze Użytkownika, ani nie wpływają na jego sposób działania.
 11. Operator zastrzega, że firma Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w Serwisach. Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie Użytkownikowi konkretnych reklam na podstawie jego wizyt w Serwisach oraz innych witrynach internetowych. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.
 12. Administratorem danych osobowych wrażliwych Użytkownika, w postaci informacji o jego stanie zdrowia, jest wybrany przez niego Lekarz, któremu dane te są przekazywane w celu świadczenia usług medycznych.  Operator przetwarza te dane osobowe wyłącznie w celu wykonania Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie powierzenia, o którym mowa w art. 28 RODO. Dane osobowe wrażliwe przekazywane są wyłącznie na zasadach określonych w §6 ust. 5. Względem danych osobowych wrażliwych Użytkownikowi przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Lekarza stanowi zgoda zarejestrowanego Użytkownika udzielana w toku procesu rejestracji, o którym mowa w §6.
 13. Jeżeli Użytkownik lub użytkownik niezarejestrowany uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora lub Lekarza narusza przepisy prawa, uprawniony jest do wniesienia, w każdym czasie, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Skarga wolna jest od opłat.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników przekazywane są im niezwłocznie po zebraniu ich danych osobowych. Dostępne są one również pod adresem strony internetowej: www.rankinglekarzy.pl/dane-osobowe.

§ 10. Usługi płatne

 1. W przypadku usług płatnych dla Lekarzy i Placówek w profilach Srebrnych, Złotych i Diamentowych umowa zawierana jest na czas określony 12 miesięcy.
 2. W przypadku usług płatnych dla Lekarzy i Placówek w profilach Złotych i Diamentowych umowa może być zawarta na okres 6 miesięcy.
 3. Umowa po okresie wskazanym w ust. 1 i ust. 2 staje się umową zawartą na czas nieokreślony.
 4. Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w formie pisemnej z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym umowa została wypowiedziana. Dniem wypowiedzenia jest dzień otrzymania wypowiedzenia przez drugą stronę umowy.
 5. W przypadku budowy strony www, zamawiający ma 14 dni na dostarczenie kompletu materiałów przy pomocy formularza do wybranego szablonu. Następnie Medicover Sp. z o. o. wykonuje stronę w ciągu 14 dni. Strona może być aktualizowana jedynie w zakresie dostępnych dla formy abonamentowej funkcjonalności.
 6. W przypadku opóźnienia w płatności powyżej 90 dni, Medicover Sp. z o. o. może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W wypadku skorzystania z tego uprawnienia Medicover Sp. z o. o. przysługuje kara umowna w wysokości równej pozostałej części opłaty za abonament należny za rozpoczęty rok.
 7. W przypadku płatności za wizytę z góry, Pacjent ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zachowując dwudniowy termin wypowiedzenia przed wyznaczoną datą wizyty.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot środków nastąpi na konto Pacjenta.
 9. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278
 10. Reklamacje przyjmowane są drogą pocztową na adres spółki.
 11. W przypadku kuponu, jedna osoba może wykorzystać maksymalnie jeden kupon.
 12. Na usługę płatną może zostać udzielony specjalny rabat w przypadku wymiany linków pomiędzy stronami umowy. Link zamieszczony przez Lekarza lub Placówkę musi być formatu <a href= bez znacznika nofollow. Link musi być utrzymywany minimum w czasie trwania umowy. Usunięcie linka powoduje powrót do pełnej stawki bez rabatu.
 13. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 14. Spory mogące wynikać z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy albo Sąd Okręgowy w Warszawie – zgodnie z ich właściwością rzeczową.

§ 11. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisów Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisów należy składać na adres poczty elektronicznej kontakt@rankinglekarzy.pl.
 2. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Operatora.
 4. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.
 5. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisów można kierować pocztą elektroniczną na adres kontakt@rankinglekarzy.pl.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisów. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisów.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 5. Użytkownicy Serwisów mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisów, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Użytkownik jest informowany dodatkowo o sposobie korzystania z Serwisów oraz o Usługach oferowanych za pośrednictwem Serwisów na jego stronach internetowych.
Strefa lekarza Zaloguj się Zarejestruj się